Kterým lesům pomáháme?

Kterým lesům pomáháme?

Zeptali jsme se lesníků za Vás: Proč darovat stromečky lesu a jaké stromy se budou sázet?

Lesy v okolí Blatna u Chomutova v Ústeckém kraji

(zalesní je obec Blatno)

Za dar vysadíme listnaté, meliorační a zpevňující dřeviny, buky a duby.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Les je nezastupitelným biospolečenstvím na naší planetě – voda, vzduch, veškerý život a organismus. Díky pomoci Nadace dřevo pro život nám pomůžete při obnově Krušných hor.

Lesy v okolí České Sibiře ve Středočeském kraji

(zalesní je Jan Havlíček)

Lesy v okolí usedlosti Zástavec, mezi Voticemi a Miličínem. Za Váš dar vysadíme padesát procent smrků, jedlí, modřínů a borovic a další polovinu dubů, buků, javorů, lip a doplňků jako jeřáby, divoké hrušně a třešně.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Náš kůrovcem napadený les se kácí. Les moc chceme obnovit, i když výnosy z něj mít nebudeme. Stejně jako naše předky, nás výsadba stromů naplňuje a rádi bychom vrátili české krajině zelené obzory, které díky suchu pozvolna mizí. Nejdříve musíme holiny vyčistit, pozemek oplotit, nakoupit sazenice a zasadit nové stromky. Bez pomoci dárců, na obnovu sami nestačíme. Naši zemi si ale bez lesů nedovedeme představit. Vy byste mohli žít bez léčivého ticha uprostřed šumění větru v korunách stromů? Přijeďte se k nám podívat. Vámi zakoupené sazenice stromků porostou pod naším dohledem a naši předkové budou v tomto lese s námi i s vámi společně.

Lesy u Jasinova v Jihomoravském kraji

(zalesní je Karolína Dražilová)

Za Váš dar vysadíme borovice, smrky, jedle, buky a duby.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Jsme dva mladí manželé, kteří se starají o les na jižní Moravě. Bohužel náš les utrpěl za poslední roky velké ztráty, v první řadě to bylo velké sucho a v druhé řadě kůrovec. V roce 2020 jsme díky těmto vlivům museli vykácet přes 1000 m³. Naše stromy neměly díky suchu žádnou šanci ubránit se kůrovcové kalamitě, ač jsme pravidelně kontrolovali stav lesa a snažili se jí předejít. Z velké části u nás byly smrkové monokultury, proto chceme vysazovat stromky jehličnaté i listnaté abychom měli les smíšený. Díky vzniklým holinám, písčitému podloží a nepříznivému počasí se nám ostatní stromy často vyvrací, nebo lámou. Dřevo z nich se snažíme využít a vyrábíme z něj výrobky, kterými se snažíme dostat hodnotu dřeva mezi širokou veřejnost. Práce v lese je náročná a také nákladná. Proto se chceme zúčastnit sbírky, která nám pomůže, co nejrychleji opět vytvořit místo, kam se navrátí lesní život a zůstane po nás kus krásné přírody pro další generace. Děkujeme za vaši podporu, náš les můžete kdykoliv navštívit a přesvědčit se, že nám pomáháte obnovit nezbytnou součást naší přírody.

Lesy v okolí Jílového u Prahy

(zalesní je obec Jílové u Prahy)

Vysazovat plánujeme převážně borovici, dub a buk s příměsí modřínu a douglasky.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Velikost lesního majetku je cca 250 ha, z toho cca jedna polovina je ucelená v terénně příhodných podmínkách, zbytek majetku je roztroušen na třech katastrálních územích s převahou lesů ochranných v kaňonu řeky Sázavy.
Důvodem našeho rozhodnutí vstoupit do Sbírky je zmírnění finančních dopadů kůrovcové kalamity a seznámení a zapojení veřejnosti i té lokální do obnovy kalamitních holin.
Děkujeme všem dárcům, že přispějí na založení nového a doufáme, že klimaticky odolnějšího smíšeného lesa, který bude i nadále sloužit široké veřejnosti.

Lesy u Nížkova na Vysočině

(zalesní je obec Nížkov)

V rámci výsadby preferujeme především druhovou pestrost výsadby. Plánujeme vysadit: dub letní, modřín opadavý, javor klen, buk lesní, smrk ztepilý.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Lesy, a obzvláště na Vysočině, tvoří nedílnou a nenahraditelnou složku životního prostředí. Lesy v okolí obce Nížkov byly vždy významnou součástí okolní krajiny. V současnosti pociťujeme krom obav z předpokládaného nedostatku stavebního či palivového dříví (v okolí obce Nížkov vždy dominovaly smrčiny s příměsí borovic, modřínů a listnáčů) i obavy z devastace krajiny či poškození vodního režimu. Nezanedbatelný je pro nás i krajinotvorný význam okolních lesů. Sbírka nám pomůže s nejrychlejší obnovy lesa a krajiny, která byla vždy chloubou okolí naší obce.

Lesy v Zadních horách Beskyd v Moravskoslezském kraji

(zalesní je Kamil Turek)

Lokalita se nachází jak na bývalém salaši Girova, tak kolem usedlosti Kubalonka v Bukovci a také na bývalém salaši Beskid Czerchlanny v lokalitě mezi Velkým Polomem, Kostelkami a Skalkou v Zadních horách Beskyd.

Za Váš dar vysadí zpevňující dřeviny s vysokým podílem původní jedle bělokoré, javorů, buků, ale i jilmů a dubů. Také máme v plánu vysázet alespoň povolený podíl modřínu opadavého.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Holiny, které budeme díky podpoře projektu „Darujme stromečky lesu“ či „Dřevo je cesta“ zalesňovat, vznikly zejména díky tomu, že porosty, které na nich rostly, měly podle komunistického dogmatu charakter stejnověkých smrkových monokultur. Tyto monokultury jsou extrémně labilní a náchylné jak na abiotické, tak biotické poškození, což se projevilo zejména při dnes probíhající změně klimatu. Tyto smrkové monokultury tedy nevznikly za přičinění současných vlastníků, ani jejich předků, jelikož naši předkové neměli za doby totality právo hospodařit se svými lesy, které jim byly znárodněny. Soukromí vlastníci tedy z valné většiny nenesou odpovědnost za to, že se na jejich pozemcích rozpadají smrkové porosty založené v době, kdy na svých pozemcích nemohli řádně hospodařit. To, že se porosty rozpadly velmi rychle a ve stejném období na veliké ploše v celé střední Evropě, mělo za následek prudký propad cen dříví a drobní vlastníci, kteří neměli ani potřebnou techniku, ani smlouvy s odběrateli dřeva, ani kapacity na zpracování kalamity přišli často o veškeré zisky z prodeje dříví a nezbyly jim peníze, ani na zalesnění, které musí podle zákona provést.

Proto velmi vítám finanční podporu, která umožní založit nové, druhově pestré, a tudíž i odolné a stabilní lesy, které snad budou mít v budoucnu pro vlastníky i ekonomický přínos. Dárcům bych chtěl velmi poděkovat a vzkázat, že umožňují vytvářet ráz celé naší krajiny a ozdravit ji či stabilizovat na další staletí.

Lesníci zapojení do sbírky Darujme stromečky lesu jsou členy komunity Dřevo je cesta pod záštitou Nadace dřevo pro život.