Statut nadace

Statut nadace

Statut Nadace Dřevo pro život

Dne 4. 5. 2005 byla nadační listinou založena Nadace dřevo pro život. Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti humanitární a sociální činnosti, podpory školství, vzdělávání, vědy a výzkumu, ochrany a revitalizace přírodního bohatství a kulturních památek, podpory využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny.

Dne 20. července 2005 byla tato Nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, č. vložky 564, pod identifikačním číslem 273 63 589.

Dne 2. 12. 2015 přizpůsobil zakladatel Nadace zakladatelské právní jednání úpravě nadační listiny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

K úpravě jednání orgánů Nadace, ke stanovení pravidla pro omezení jejích nákladů, jakož i ke stanovení podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, vydává její správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady podle ust. § 314 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění tento Statut.

 

Napište nám