Jak souvisí hospodaření v lesích a trvale udržitelný rozvoj?

Jak souvisí hospodaření v lesích a trvale udržitelný rozvoj?

Vydáno 12. 12. 2022

Jak souvisí hospodaření v lesích a trvale udržitelný rozvoj?


Jak souvisí hospodaření v lesích a trvale udržitelný rozvoj? Jak chápeme pojem “trvale udržitelný rozvoj”? Jaké jsou jeho hlavní pilíře? Jakou roli v trvalé udržitelnosti hraje dřevo a hospodaření v lesích? Odpovědi hledejte v našem článku.

Pojem „trvale udržitelný rozvoj“ není nijak nový či neznámý – poprvé se objevil koncem 80. let 20. století a do širokého povědomí se dostal po Summitu Země, který se konal v brazilském Riu de Janeiro v roce 1992. Obecně se jedná o způsob rozvoje lidské společnosti, který probíhá v souladu s ekonomickým, společenským a environmentálním pokrokem. Tyto tři aspekty jsou hlavními pilíři, které je třeba rovnoměrně zohledňovat.


V českém Zákoně o životním prostředí je “udržitelný rozvoj” zakotven také jako rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.


Podle Světová komise pro životní prostředí a rozvoj (WCED) je “udržitelný rozvoj“ chápán jako snaha o naplnění potřeb přítomných generací, aniž by byla ohrožena schopnost naplňovat je i generacím budoucím. Podívejme se blíže na tři hlavní pilíře udržitelného rozvoje V roce 2015 se v New Yorku konala Konference OSN o udržitelném rozvoji, která v dokumentu Agenda 2030, stanovila 17 cílů vedoucích k zachování rozmanitosti přírody, kvality životního prostředí a uspokojování životních potřeb pro příští generace.


Cíle jsou stanoveny napříč třemi základními pilíři udržitelného rozvoje: ekonomickým, sociálním a environmentálním. Všem třem je podle tohoto dokumentu potřeba věnovat stejnou pozornost a neupřednostňovat jeden na úkor ostatních.

  • Ekonomický pilíř tvoří všechny hospodářské aktivity, které společnost vyvíjí, interakce mezi těmito aktivitami a zároveň vztahy ekonomiky vůči společnosti a životnímu prostředí.
  • Environmentální pilíř klíčovým pojmem v oblasti environmentální je ochrana biodiverzity, tedy rozmanitosti forem života na naší planetě.
  • Sociální pilíř řeší problematiku jednotlivých společenských skupin a jednotlivců s cílem vyvažovat nerovností mezi nimi, ať už formou odstraňování chudoby, zajištění dostupnosti hygieny a lékařské péče, potírání projevů diskriminace v jakékoliv formě nebo zdůrazňování potřeby lidské soudržnosti.


Základem udržitelného rozvoje je využívání obnovitelných zdrojů. Podporujme trvale udržitelné hospodaření v našich lesích.


Trvale udržitelný rozvoj si nelze představit bez obnovitelných zdrojů. Cennou obnovitelnou surovinu – dřevo – poskytují naše lesy. Je nepochybné, že odpovědné hospodaření v lesích tvoří součást trvale udržitelného rozvoje společnosti. Odpovědné = trvale udržitelné obhospodařování lesů cyklickým způsobem. Víte, že takový hospodářský cyklus v našich lesích trvá přibližně 100 let?


Proč bychom měli lesům věnovat takovou péči? 100 let je přece velmi dlouhá doba! Protože lesy jsou pro nás významné. Plní v našich životech hned několik funkcí. Ministerská konference o ochraně evropských lesů, která se konala v Lisabonu v roce 1998 definovala tři základní funkce lesa, které je třeba rozvíjet a chránit.

  • Ekonomická funkce je nezbytná pro fungování řady odvětví jako je stavebnictví, papírenský průmysl, výroba nábytku, potravinářský průmysl, atd.
  • Ekologická funkce má význam pro kvalitu životního prostředí, ochranu půdy proti erozi a při ochraně vodních zdrojů, celosvětový oběh uhlíku a vody nebo ochranu krajiny před živelními pohromami.
  • Sociální a kulturní funkce je spojena s uchováním rázu krajiny a přírodního dědictví, které využíváme také k odpočinku a rekreaci nebo jako prostor k trávení volného času.

Je důležité si uvědomovat, že všechny tyto funkce mají svůj význam a jsou pro kvalitu našeho života důležité.


Dřevo jako pomocník udržitelného rozvoje
Je v zájmu celé naší společnosti, abychom podporovali všechny aktivity vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji. Patří k nim také podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a s tím spojené využívání dřeva jakožto nejvýznamnější obnovitelné suroviny v našem každodenním životě. Starejme se proto o naše lesy s nejvyšší odpovědností. Pomůžeme tím naplnit snahu o lepší životní prostředí nejen své, ale také generací budoucích.

Zdroj: https://www.mezistromy.cz/drevo-z-hlediska-zivotniho-prostredi/znate-tri-hlavni-pilire-trvale-udrzitelneho-rozvoje


Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Jak souvisí hospodaření v lesích a trvale udržitelný rozvoj?

Kategorie článku