Nadace dřevo pro život na konferenci Živá krajina

Nadace dřevo pro život na konferenci Živá krajina

Vydáno 15. 2. 2023

Nadace dřevo pro život na konferenci Živá krajina

Spolupracovník Nadace dřevo pro život Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M. se zúčastnil konference Živá krajina, která se uskutečnila 31. ledna 2023 v aule ČZU v Praze. Konference se zaměřila na rozvoj zemědělských postupů dobrých pro životní prostředí a zvyšování odolnosti půdy proti dopadům klimatické změny a na prezentaci nejnovějších poznatků pro zemědělce a zemědělské podniky.

Vojtěch Bašný se ve svém úvodním příspěvku zaměřil na význam Strategie EU pro půdu do roku 2030 pro další rozvoj regenerativního zemědělství a celkovou potřebu globálních a integrovaných přístupů k ochraně půdy. Dále prezentoval možnosti podpory udržitelných postupů prostřednictvím Společné zemědělské politiky EU a nového Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro ČR 2023–2027. Samostatným tématem byl “Carbon Farming“ a udržitelný oběh uhlíku v zemědělství v kontextu návrhu nového právního rámce EU pro certifikaci započítávání a pohlcování uhlíku z oblasti zemědělství a lesnictví. Vojtěch Bašný následně moderoval panel k této problematice, kterého se zúčastnili Ing. Michaela Šojdrová (poslankyně Evropského parlamentu za KDU ČSL), Ing. Petr Jílek (náměstek pro ekologické zemědělství, MZe ČR) a doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. (poradce ministra životního prostředí).

Ze závěrů panelové diskuse vyplynula potřeba, aby se zemědělství a zemědělci adaptovali na nová rizika z pohledu životního prostředí a stali se aktivním přispěvatelem při dosahování environmentálních cílů. Rovněž je zapotřebí, aby reflektovali celospolečenskou poptávku po nových udržitelných postupech v praxi, a především se zapojili do přípravy a implementace související regulace. V této souvislosti bude zásadní odměňování zemědělců za jejich dodateční úsilí a spolupráce se soukromým sektorem při financování jednotlivých opatření. Z tohoto hlediska jsou výše uvedené závěry relevantní i pro lesnictví a lesníky, kteří stojí před stejnými výzvami a příležitostmi.

Vojtěch Bašný spolupracuje s Nadací dřevo pro život v rámci projektu Lesnická legislativa EU.

Nadace dřevo pro život na konferenci Živá krajina