11.

Dřevostavba rodinného domu

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Dřevostavba rodinného domu

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Tato soutěžní práce je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný domek s garáží pro jedno stání a s částečně podsklepeným sklípkem vhodný pro 4členou rodinu.

Objekt je navržen jako dřevostavba, a to takzvaná rámová – sloupková konstrukce. Jako stavební materiál jsem použila dřevo, z toho důvodu, že je to obnovitelná surovina s minimálními energetickými nároky a s bezodpadovými technologiemi zpracování, což všechno má příznivý vliv na životní prostředí. Dle mého názoru, použité české dřevo pro stavbu v České republice je cesta k rovnováze na Zemi.

Dovolte mi vložit malou zajímavou vsuvku ze Vzdělávácího portálu pro žáky a studenty s informacemi o dřevozpracujícím a stavebním průmyslu v Moravskoslezkém kraji.

„Každý člověk má k dispozici téměř 1 m3 dorůstajícího dřeva ročně – na každou tříčlennou rodinu vyroste v Evropě během 80 let 240 m3 kulatiny. Ze 140 m3 užitkového dřeva lze postavit rodinný dům s kvalitní izolací a 80 let ho vytápět, dalších 100 m3 zbývá na nábytek, hudební nástroje, vybavení pro volný čas, různou infrastrukturu, kancelářské objekty, průmyslové haly, stáje… Pokud dřevo po několikanásobné recyklaci na stavbě nakonec spálíme, lze vzniklé teplo využít k výrobě dalších materiálů nebo pro člověka potřebných věcí." (1)

Objekt je zasazen do rovinatého terénu. Parcela pro tento objekt se nachází v Kostelci nad Orlicí v klidné části nedaleko řeky Orlice. Architektonické a materiálové řešení jsem zvolila tak, aby zapadal do okolní zástavby. V okolní zástavbě se nachází jen pár objektů jako jsou například koupaliště, camp či vlakové nádraží. Zbytek tvoří převážně louky, lesy a rybník. Také z tohoto důvodu jsem zvolila konstrukční systém ze dřeva.

Celý objekt má více částí a to dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům, přízemní garáž pro jeden automobil a částečně podsklepený sklípek. Každý objekt je samostatně stojící a zastřešený pultovou střechou s 10° sklonem. Rodinný dům bude realizován jako dřevostavba ze systému TWO by FOUR z řeziva KVH hranolů 80/160, stropy a střešní konstrukce dřevěné z vazníků a krokví 80/220. Vstup do objektu je umístěn ze severozápadní strany. Denní přízemní část domu je myšlena jako srdce domu a je situována spíše jižním směrem se vstupem na terasu, která je umístěn na mikropilotách nad tzv. crawl space a dále na zahradu. Tvoří ji propojený obývací pokoj a kuchyně s jídelnou. V klidové části druhého nadzemního podlaží se nachází ložnice rodičů, dětské pokoje a koupelna.

Barevné řešení: Hlavní plochy fasády budou tvořit fasádní palubky v odstínu modřín bez povrchové úprachy. Přesah střechy bude proveden dřevěným podbitím.

Výplně otvoru jsou dřevohliníková okna, odstín šedý, klempířské výrobky zinkované popřípadě alternativa v hliníkovém provedení v odstínu RAL 3005, střešní krytina plechová krytina LINDAB CLICK, odstín šedý.

Základy budou plošné – základová deska na základových pásech.

__________________________

(1) Vzdělávácí portál pro žáky a studenty, pedagogické pracovníky a rodiče s informacemi o dřevozpracujícím a stavebním průmyslu v Moravskoslezkém kraji. Dostupný z: http://drevostavebniportal-popularizace.msdk.cz/

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Objekt bude zásobován pitnou vodou, která novou přípojkou k vodovodnímu řadu. Dále bude objekt napojen zemním kabelem k veřejné síti NN. Splaškové vody budou svedeny do kanalizace.

Dopravně bude rodinný dum napojen na obslužnou komunikaci, která je vybudována a je napojena na silniční sít v obci. Součástí rodinného domu je garáž pro jeden osobní automobil.

Stavbou objektu nebude ohroženo životní prostředí, ani bezprostřední okolí stavby. V případě zřizování staveniště je nutno postupovat tak, aby žádné zařízení nebylo umístěno nad veřejným vedením, nebo v jeho ochranném pásmu bez písemného souhlasu správce dané sítě. Lze konstatovat, že stavba nijak neovlivní životní prostředí. Stavba neovlivní odtokové poměry na území. Splaškové vody budou svedeny do septiku. Dešťové vody budou svedeny drenážním systémem a vsakovány okolním pozemkem, který je ve vlastnictví stavebníka.

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

K maximálnímu omezení negativních vlivu budou prováděna tato opatření:

- použití moderní techniky s minimální hlučností,

- v rámci možností budou provedeny práce v co nejkratším termínu, aby bylo okolí zatěžováno co nejkratší dobu,

- veškeré práce budou prováděny šetrně k životnímu prostředí, neboť budou využívány moderní stroje s minimálními emisemi a bez úniku ropných látek,

- v případě havarijního úniku bude dodavatel vybaven prostředky k likvidaci uniklých látek (sorpční prostředky, koberečky aj.),

- negativní účinky a vlivy stavební činnosti, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vody, oslňování a zastínění nesmí zhoršovat životní prostředí na stavbách a v okolí nad přípustnou míru.

Všechny použité materiály, především materiály zasahující do prostoru únikových pruhů musí být nehořlavé, musí k nim být doložen certifikát zajištující dostatečnou požární odolnost.

Z pohledu odpadu a jeho likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisu (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č.381/2001 Sb.

Produkci odpadu je možno rozdělit na:

a) Odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav).

odpady vzniklé při realizaci stavby, odpad produkovaný stavebními pracemi

b) Odpady vznikající během vlastního provozu stavby.

Účel užívání objektu nevyvozuje obavu vzniku nebezpečného odpadu, odpadové hospodářství tedy bude řešeno standardním postupem, obvyklý pro rodinné domy.

Specifikace odpadu vzniklého při stavbě, zařazení podle katalogu odpadu:

a) Předpokládané nebezpečné odpady.

Stavebními pracemi nevzniknou nebezpečné odpady, které by vyžadovali zvláštní postup při likvidaci.

b) Předpokládané běžné odpady.

Během výstavby vzniknou běžné odpady spojené s výstavbou rodinného domu. Sklo a ocel budou recyklovány, dřevo spáleno ve spalovně.

Nakládání s odpady během výstavby bude dokladováno na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Hlučnost se omezí používáním strojů a zařízení, které nepřekračují hodnoty stanovené Nařízením vlády č. 9/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisu, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Snížení dopadu hluku na pracovníky se zajistí používáním ochranných pracovních pomůcek. Stavba bude provádění mimo dobu nočního klidu. Pokud to bude možné, budou omezeny hlučné práce ve dnech pracovního klidu a ve večerních hodinách.

Zjištěn střední radonový index, z tohoto důvodu budou všechny konstrukce, které jsou v přímém kontaktu se zeminou provedeny s protiradonovou izolací ELASTEK 40 special mineral, která plní zároveň i funkci hydroizolace. Všechny prostupy budou vzduchotěsné provedené protiradonovou izolací.

Agresivní spodní vody nebyly zjištěny. Hloubka podzemní vody se předpokládá v hloubce 4 m.

Objekt bude napojen na běžné inženýrské sítě a to na elektrickou síť a vodovodní řad.

Obecný popis návrhu

Navrhovaný rodinný dům se nachází ve východní obci Kostelec nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Staveniště je dobře dostupné ze stávající komunikace, na které navazuje nezpevněný přístup k pozemku. Pozemek určený k zástavbě je rovinatý. Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Základové podmínky jsou vyhovující.

Navržená stavba je z urbanistického a dispozičního hlediska jednoduchá. Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní stavbu s přízemní garáží a částečně podsklepeným sklípkem. Celková zastavěná plocha rodinného domu je 101 m2. V přízemní části se nachází zádveří, ze kterého je přístupná vstupní chodba ze které je přístupný obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou a technická místnost spojená s koupelnou.

V technické místnosti je umístěna rekuperační jednotka, ohřívač TUV o objemu 180 l.

Objekt bude zastřešen pultovou střechou se sklonem 10°.

Barevné řešení: Hlavní plochy fasády budou tvořit fasádní palubky v odstínu modřín bez povrchové úprachy. Přesah střechy bude proveden dřevěným podbitím.

Výplně otvoru jsou dřevohliníková okna, odstín šedý, klempířské výrobky zinkované popřípadě alternativa v hliníkovém provedení v odstínu RAL 3005, střešní krytina plechová krytina LINDAB CLICK, odstín šedý.

Stavba bude realizována jako dřevostavba ze systému TWO by FOUR z řeziva KVH hranolů, stropy z dřevěných vazníků 80/220 a střešní konstrukce dřevěn z krokví 80/220.

Základy budou plošné – základová deska na základových pásech

Sjezd na pozemek z místní komunikace bude na severní straně pozemku.

Půdorysné rozměry objektu: 9 x 11,30 m

Světlá výška přízemí 2,60 m a podkroví min. 1,95 m. Celková výška domu po hřeben je 7,15 m od projektované úrovně 0,000 (1. nadzemní podlaží). Garáž pro jedno auto bude v úrovni 750 mm níž než první podlaží RD s pultovou střechou s přesahem 500 mm a sklonem 10°. Konstrukční systém bude rovněž z řeziva KVH hranolů

60/140 a střešní konstrukce z vazníků a krokví 80/220.

Půdorysné rozměry garáže: 4,27 x 7,65 m, světlá výška min. 2,50 m.

Sklípek je částečně podsklepen a to 1,755 m pod terenem. Objekt má taktéž pultovou střechu se sklonem 10°. Podsklepenou část tvoří železobetonová vana z vodostavebního betonu. Nad terénem zdivo z vápenopískových cihel VAPIS. Střešní konstrukce z vazníků a krokví 80/220.

Půdorysné rozměry: 7,85 x 3,50 m, světlá výška min. 2,20 m

Příjezd a přístup k domu bude napojen na komunikace v lokalitě. Zpevněné plochy se navrhují dlážděné ze zámkové dlažby tl. 60 mm, dešťové vody budou svedeny do drenážního systému a vsakovací galerie. Délka příjezdové komunikace je 2 m.

Okolo domu budou provedeny okapové chodníčky z kačírku.

Kanalizace řeší odvedení dešťových a splaškových vod od rodinného domu.

Splaškové vody budou svedeny do kanalizace vedoucí po pozemku stavebníka v severní části pozemku.

Dešťové vody ze střešních ploch a zpevněných ploch budou svedeny pomocí drenážních trubek ve štěrkovém obsypu do sběrných šachet a dále do vsakovacího pole.

Přípojka NN bude provedena z nově vybudovaného pilíře HDS na hranici parcely stavebníka. Elektroměrový

rozvaděč bude umístěn v těsné blízkosti HDS pilíře na místě přístupném z veřejné komunikace v pilíři na hranici pozemku – v S části pozemku.

Tento stavební objekt řeší napojení rodinného domu na rozvod pitné vody. Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu studené pitné vody, který je veden po pozemku stavebníka při severní hranici. Na tomto řádu bude provedena nová vodovodní přípojka navrtávkou s osazením šoupěte s použitím zemní zákopové soupravy a doplněna litinovým poklopem v niveletě okolního terénu. Dále bude přípojka ústit do vodoměrné šachtice, kde bude použita vodoměrná sestava, odtud bude dále provedena přípojka do RD ze severní části pozemku.

Stavba je navržena takovým způsobem, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, vetší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.

Pracuji s materiálem OSB

Obvodové zdivo, bednění stropu a krovu

Údaje o soutěžícím

Andrea Bartošová

Název školy

VUT v Brně

Název fakulty

Fakulta stavební

Studijní obor

Pozemní stavby

Ročník studia

Bakalářský studijní program 4. ročník

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací