3.

Dřevostavba v zámeckém parku

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Dřevostavba v zámeckém parku

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Dřevo je cesta v udržitelné výstavbě. Ve chvíli, kdy stavební průmysl způsobuje okolo 40 % skleníkových plynů a spotřebovává okolo 40 % primární energie, je třeba usilovně hledat cesty, jak tuto ekologickou zátěž redukovat. Použití dřeva ve výstavbě je nepopiratelnou cestou, jak dopady stavebnictví na přírodu redukovat. Použití dřevěných konstrukcí redukuje potenciál globálního oteplování (GWP) o cca 60 %. Dřevěné konstrukce se v České republice používají především pro menší stavby. Výraznou omezující podmínkou je v Česku požární ochrana, která omezuje požární výšku objektu se smíšeným konstrukčním systémem na 22,5 m a požární výšku objektu s hořlavým konstrukčním systémem na 12 m. Příklady ze zahraničí ale ukazují, že dřevěné konstrukce mohou být cestou i pro výškové stavby. Ve Vancouveru v roce 2017 vzniká 54 metrů vysoká devatenáctipatrová budova studentského bydlení od ateliéru Acton Ostry Architects a v dalších letech se plánuje 84 metrů vysoká výšková budova ve Vídni od ateliéru Rüdiger Lainer + Partners.

Navržený hotel používá několik druhů dřevěných konstrukcí. Těžký dřevěný skelet je použit pro jižní křídlo, které otevírá budovu do parku, a snaží se tak dosáhnout maximálního propojení parku s prostorem veřejné restaurace. Těžký dřevěný skelet je na severní fasádě zkombinován s lehkým skeletem. Pro východní křídlo samotného hotelu jsou použity velkoformátové masivní panely z křížem vrstveného masivního dřeva. Na projektu hotelu vidíme, že použitím různých druhů dřevěných konstrukcí lze dosáhnout zcela rozdílných estetických i funkčních kvalit. Hotel je obklopen krásnými javory, lípami i buky a nachází se v bezprostřední blízkosti historického parku, takže se zdá, že užití dřevěné konstrukce je cestou, kterou si pozemek žádá.

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Skladby stěn jsou navrženy tak, aby hodnoty součinitele prostupu tepla splňovaly standardy současného domu. Skladba těžkého dřevěného skeletu je 0.14 W/m2K a skladba východního křídla dosahuje stejné hodnoty. Speciální pozornost byla u stavby věnována detailům. Jižní fasáda je prosklená a proti nežádoucím letním tepelným ziskům je chráněna okolními vzrostlými stromy. Orientace hotelových pokojů na východ je ideální nejen z uživatelského hlediska, ale i z hlediska energetického. Všechny prostory hotelu kromě bazénové části v podzemí je možné větrat přirozeně. V objektu jsou navrženy čtyři vzduchotechnické jednotky. Přívod čerstvého vzduchu do jednotek ve strojovně vzduchotechniky je zajištěn z východní fasády, znečištěný vzduch je odváděn na střechu. Hlavním zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle umístěné v kotelně v suterénu. Otopná soustava je navržena dvoutrubková teplovodní. Prostory jsou vytápěny pomocí vzduchotechniky, otopných těles, podlahových konvektorů a podlahového vytápění. V chodbách, pokojích, WC restaurace a kuchyni jsou navrženy desková otopná tělesa pod okny. Celý dům vzniká jako stavebnice a jednotlivé nosné části dřevostavby jsou tudíž na konci životního cyklu budovy demontovatelné a použitelné jinde.

Svodné potrubí odpadní dešťové vody je vedeno přes revizní šachtu do vsakovací jímky umístěné na pozemku. Splašková voda je svedena do vnější kanalizační sítě.

Obecný popis návrhu

Projekt hotelu je situován v malebné vesnici Petrovice u Sedlčan s tisíci stálými obyvateli. Petrovice u Sedlčan se nachází na hranici Středočeského a Jihočeského kraje v krásném prostředí Vlašimské pahorkatiny. V blízkosti parcely je zámecký park, zámek či kostel sv. Petra a Pavla. Navrhovaný objekt je hotel s kapacitou 48 lůžek, další funkcí je restaurace pro 48 lidí, konferenční místnost a wellness. Objekt má jedno podzemní podlaží ve tvaru písmene L, tři nadzemní na východě a jedno nadzemní na jihu. Stavba se nachází na parcele bývalého parku, který propojoval náves s Kamenným rybníkem. V dnešní době je parcela bývalého parku rozdělena na pět parcel, určených k výstavbě rodinných domů, jeden už je realizován. Stavba chce být urbanistickou alternativou k zástavbě rodinných domků, snaží se respektovat bývalý park a zastavuje parcelu jen z půlky a umožňuje vytvoření parku v půlce druhé, který má připomínat původní propojení návsi s rybníkem. Stavba využívá svažitost terénu a odkrývá tak své podzemní podlaží na východní fasádě, což je využito pro přímý výstup z pokojů v 1PP. Na podzemním podlaží jsou umístěny dva objemy nadzemních podlaží. Jednopodlažní objekt restaurace orientovaný na jih do parku využívá přítomnosti stromů a krásného přírodního prostředí. V jižním křídle se nachází restaurace z těžkého skeletu, který umožňuje na jižní straně maximální zasklení, neprosklené části stavby jsou obloženy dřevem. Aby komunikace mezi stavbou a parkem byla co největší, je objekt restaurace maximálně transparentní. Třípodlažní objem hotelu se orientuje na východ, do nově vytvořené části parku. Dům využívá blízkosti parku, ale nechce této blízkosti zneužít. I proto je do hlavní části parku orientována pouze transparentní hmota restaurace, pokoje penzionu jsou orientovány východně. Návštěvník parku by se tudíž neměl cítit, že je někým tajně pozorován.

Pension reaguje na nivelitu terénu, kdy se park snižuje severovýchodním směrem. Park je ze severu ohraničen zdí, na kterou navazuje terasa restaurace. Samotná hmota restaurace je zasunuta o dva a půl metru tak, aby terasa restaurace nezasahovala do parku, ale zůstala těsně před ním.

Architektura domu respektuje místo a kontext místa a snaží se být jednoduchá a neokázalá. Objem hotelové části je ve svých nadzemních podlažích omítnut světlou tenkovrstvou omítkou, v podzemní části omítkou tmavou. Pravidelný rastr oken na východní fasádě poukazuje na dispoziční uspořádání. Okna jsou zespoda vizuálně ohraničena hliníkovým truhlíkem s květinami a seshora hliníkovou obálkou venkovních žaluzií. Na jižní fasádě se propisuje pouze vnitřní schodiště. Restaurace je z těžkého dřevěného skeletu, který má evokovat spojení mezi parkem a interiérem. Konstrukce skeletu je ponechána viditelná. Neprosklené části fasády jsou obloženy dřevem.

Nosnou konstrukci dřevostavby tvoří těžký skelet s vnitřními sloupy o rozměrech 160 x 160 mm na severní fasádě a sloupy o rozměru 200 x 200 mm ve zbytku budovy. Sloupy jsou v modulu 5000 x 3 750 mm. Zastřešení tvoří vazníky o rozměrech 400 x 200 mm a vaznice o rozměrech 200 x 100 mm v modulu 625 mm, na kterých je záklop z prken ze smrkového dřeva o tloušťce 30 mm.

Východní křídlo budovy je tvořeno z velkoformátových masivních panelů z křížem vrstveného masivního dřeva tloušťky 124 mm, na kterých jsou 200 mm tlusté dřevovláknité desky.

Jsou navrženy čtyři druhy podlah. V pokojích je navržen koberec, v chodbách, vstupní hale a restauraci stěrka. V místnostech, kde může podlaha přijít do styku s vodou jsou navrženy keramické dlaždice.

Budova je primárně větrána přirozeně otevíratelnými okny. V objektu je pro vyšší standart navrhnuta vzduchotechnika pro hotelové pokoje, restauraci, kuchyni a wellness. Výměna vzduchu v hotelových pokojích bude probíhat přes jednotku fan–coil napojenou na přívod vzduchu, odvod vzduchu z hotelových pokojů je zajištěn přes odvod v koupelně u pokoje. Hotel je vytápěn díky vzduchotechnice a teplovodnímu vytápění. V prostorách pokojů, chodeb a kuchyně jsou navrženy deskové radiátory, restaurace je vytápěna stěnovým vytápěním a prostory wellness podlahovým vytápěním. Ohřev vody je zajištěn přes dva kondenzační plynové kotle. Střecha je odvodněná vnitřním svodem, který je sveden do vsakovací jímky na pozemku. Kotelna a hlavní místnost vzduchotechniky jsou zřízeny v podzemí v prostorách, které jsou větratelné přirozeně.

Objekt je dle ČSN 73 0833 zatříděn do skupiny ubytovacích jednotek OB3. Délka únikové cesty nesmí tudíž překračovat délku 20 m, což projekt splňuje. Každý pokoj hotelu tvoří vlastní požární úsek s požárním zatížením PV = 30 kg/m2. V objektu je navržena jedna CHÚC A, spojující všechny podlaží. CHÚC má přímý výstup do venkovního prostředí v 1NP.

V prostoru plánovaného hotelu se nenachází žádný strom, nejbližší strom je od jižní fasády vzdálen 9 metrů. Nově budou vysazeny stromy východně od fasády.

Pracuji s materiálem CLT

Ve východním křídle, tj. v hotelové části

Pracuji s materiálem OSB

V lehkém skeletu a těžkém skeletu v jižním křídle

Údaje o soutěžícím

Filip Hermann

Název školy

ČVUT

Název fakulty

Fakulta architektury

Studijní obor

Architektura a urbanismus

Ročník studia

1. ročník, magisterské studium

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací