4.

Rodinný dům Roztoky u Prahy

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Rodinný dům Roztoky u Prahy

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Dřevo je cesta, v mém případě to znamená odpoutání se od zažité výstavby, která probíhala v obci Roztoky u Prahy, konkrétně na území zvaném Tiché údolí, kde se nachází moje parcela a naopak podtrhnout jedinečnost mého pozemku, vyzdvihnout jeho charakteristické rysy odlišující se od obytné části, nakonec zůstat ohleduplný ke svému okolí, zvláště pokud se jedná o přírodní rezervaci a nechceme narušit zdejší vztahy. Využít tak potenciál dřeva nejen konstrukčně, ale také k transformování mého konceptu, myšlenky či nápadu do funkční podoby, která by se ztotožnila se svým okolím, což naplňuje moji vizi Dřevo je cesta. Rodinný dům se nachází v oblasti, která je známa výstavbou prvorepublikových vil. Náš objekt zakončuje tuto obytnou oblast v místě, kde začíná cyklostezka do Únětic. Rozhodl jsem se vydat jinou cestou a nerespektovat většinou městský charakter místních vil. Můžeme totiž zjistit při podrobném zmapování naší parcely, že se náš navrhovaný objekt nachází na území přírodní rezervace Roztocký háj. Také je posledním v této obytné části Roztok a navíc je oddělen od sousedních pozemků potokem. Dále nejbližší objekt sousedící s naší parcelou upadá do zapomnění, chátrá a nedávno postavená betonová zeď má vysoce negativní vliv na okolní prostředí. Dům se tak odpoutává od těchto městských vil a spíše inklinuje svým charakterem k přírodě, jež ho obklopuje. Místo omítaného zdiva jsem se tak zaměřil na charakteristické prvky našeho území. Dá se říci, že se stavba nachází v lesním prostředí obklopující celý pozemek. K dalším přírodním prvkům patří únětický potok, ohraničující parcelu ze západní a severní strany, také znovu obnovené jezírko na severozápadní straně, na východní straně poté vystupuje skalní vyvýšenina. Aby vzniklo pevné pouto mezi domem a okolní přírodou, zvolil jsem si hlavní prvek dřevo, jako cestu k dosažení tohoto spojení. Dřevěná konstrukce představuje les, který nás obklopuje a dále na sebe navazuje vodní i skalní prvek, které jsou nedílnou součástí konceptu. Máme tedy tuto dřevěnou konstrukci a stačí doplnit formu, která znamená hlavní obytnou funkci. Z této formy na obou koncích hmoty vystupuje naše dřevěná struktura, která jednak podtrhuje hlavní myšlenku a také slouží jako podpora balkonu pro přímý kontakt s přírodou i z pokojů a ložnice, dále umožňuje příjemné stínění pro západní terasu díky připevněným lamelám, které se časem nechají porůst popínavou rostlinou. Dřevěné terasy zvýrazňují důležité průhledy mezi interiérem a exteriérem, stávají se tak přechodným můstkem. Západní terasa slouží jako hlavní pobytová, dále je vykonzolována nad vodní hladinu, tím dochází ke spojení s vodním prvkem. Druhá terasa se nachází na jihu, podporuje průhled na zahradu a také slouží pro odpočinek ze sauny a ke zchlazení v koupacím sudu. Oplechovaná garáž a severní fasáda obytné části má své důvody, vzhledem k nepříliš vlídnému prostředí na této straně byl dům otevřen směrem do zahrady na jih, na skalní vyvýšeninu či na vodní prvek včetně směřování důležitých průhledů. Na severní stranu žádné průhledy nesměřují, ale objekt se spíše uzavírá tímto směrem. Ovšem vystupující dřevěná konstrukce neopomíjí upozornit na hlavní myšlenku ani z této strany a návštěvníky tak láká prozkoumat část, která se skrývá za touto uzavřenou stranou.

Environmentální zhodnocení návrhu stavby

Dřevěná konstrukce poslouží nejen k naplnění hlavního konceptu, ale také jako nosná konstrukce pro náš dům. Je zvolen lehký sloupkový systém pro rychlou a snadnou montáž i demontáž, bez potřeby těžkých strojů. Izolační materiály jsou použity dřevovláknité desky a kamenná vlna, k izolaci základů a zabránění tepelného mostu v oblasti soklu byl použit extrudovaný polystyren. Gabionová předstěna se dá rozebrat a znovu využít. Střešní a fasádní hliníkové oplechování Prefalz je plně recyklovatelné. Z důvodů vysoké hladiny podzemní vody se zvolil systém železobetonových základových pasů v kombinaci s mikropiloty, z toho vyplývá náročnější likvidace, ale je zaručena bezpečnost další výstavby. Komunikační plochy k objektu mají mlatový povrch, severní část pozemku je volena jako bezúdržbová, tudíž plocha pokryta mulčovací kůrou a keřovým porostem. Pro dosažení energeticky efektivního domu byl zvolen difúzně otevřený systém obvodového pláště s dřevovláknitou deskou na vnější straně, která je odolná, minimalizuje tepelné mosty, výborně difúzně otevřená pro zdravé vnitřní prostředí (Steico special). Součinitel prostupu tepla obvodové stěny je 0,15 W/(m2K). Střecha navazuje na nosný systém stěn a její součinitel prostupu tepla je 0,145 W/(m2K). Přírodní jezírko je přátelské k životnímu prostředí, s břehovými čistícími porosty, s možností koupání, které se dobře integruje do okolní krajiny. Technické provedení: Splašková kanalizace bude řešena napojením na veřejnou kanalizační síť. Bude provedena samospádem. Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže umístěné na pozemku v zemi a dále přepadem do vodního toku. Voda z nádrže bude využívána pro obhospodaření zahrady. Vodovod bude připojen vodoměrnou sestavou umístěnou v technické místnosti. Teplou vodu dostávám pomocí tepelného čerpadla systému země/vzduch. Tepelné čerpadlo bude umístěno v technické místnosti a napojeno na zemní kolektor. Zemní kolektor bude veden na místě zahrady a využije se tak poměrně velké plochy tohoto pozemku. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce pod zemí a dále instalačními prostory a předstěnami. Zónování objektu je rozděleno na technickou a komunikační část orientovanou na severovýchod, obytná část především na jih a jihozápad. Dům je vytápěn pomocí teplovodního vytápění, které je vedeno z tepelného čerpadla umístěného v technické místnosti. Tepelné čerpadlo obsahuje vlastní akumulační nádrž a integrované elektrické topné těleso, které slouží jako pomocný elektrokotel. Jednotlivé místnosti jsou vytápěny pomocí podlahového topení, deskových nebo trubkových otopných těles. Jako doplňkový zdroj vytápění hlavního obytného prostoru slouží krb s krbovou vložkou. Mimo krbový systém je v hlavní obytné místnosti postavena zděná stěna pro lepší akumulaci tepla. Proti letnímu přehřívání nám slouží zabudované rolety na jižní straně fasády, pro západní fasádu slouží jako stínění vystupující dřevěná konstrukce. Dům je vybaven systémem rovnotlakého větrání s rekuperací pro dosažení lepšího vnitřního klima a zároveň z důvodu vzduchotěsné obálky budovy. Vzduchotechnická jednotka je instalována v komoře v 1. NP. Vedení vzduchu je docíleno pomocí plochých rozvodů v podhledu stropů. Elektroměr bude umístěn v hlavní rozvodové skříni zabudované v oplocení pozemku. V domě se nachází hlavní rozvaděč, který rozvádí proud jednotlivě po domě. Doporučené je použití spotřebičů třídy A++ a instalace inteligentního odpojovacího relé. Dům není natočen o více než 10° z osy jih-–sever a umožňuje tak například případné využití sedlové střechy pro umístění fotovoltaických panelů se sběrem energie do lithium fosfátových baterií.

Obecný popis návrhu

Lokalitou pro návrh rodinného domu se stalo klidné prostředí obklopené krásnou přírodou v Tichém údolí, spadajícím pod obec Roztoky u Prahy. Pozemek se nachází v místě, kde se vstupuje do přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí. Ukončuje tak obytné území Roztok a otevírá se do údolí. Místo se nachází 1,3 km od nejbližší autobusové zastávky, či vlakového nádraží. Dříve zde fungovala restaurace Koliba, ta ale vyhořela a pozemek dnes chátrá. Mým cílem bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, který by sledoval moderní trendy bydlení a zároveň navázal na okolní přírodu. Koncept rodinného domu se opírá o tři stěžejní body vycházející z okolí parcely. Tím je les, jakožto hlavní pilíř celého konceptu a podstata objektu se tak váže převážně na něj, dále voda, či její obnova a nakonec skalní vyvýšenina ohraničující pozemek na východní straně. Hlavní osa tak začíná na východě u skály a končí na západě u vodní plochy. Dům také odkazuje na minulost, která se zde udála, základy stojí na místě původního objektu Koliba, tvar sedlové střechy také navazuje na původní hmotu. Tyto hlavní body využívá objekt pro definováním důležitých průhledů. Průhled při vstupní terase směrem ke skalní vyvýšenině a další dva hlavní výhledy na zahradu, která zaujímá velkou část plochy parcely. Významný průhled je také směřován na obnovenou vodní plochu. Průhled směřující na skalní vyvýšeninu rozděluje objekt na obytnou část a garáž. Koncept je podpořen materiálovým řešením obálky domu. Pouze hmotu garáže a severní fasády pokrývá tmavě šedý falcovaný plech, staví se tak neutrálně směrem k chátrající stavbě Maxmiliánka na sousedním pozemku. Dům tak výrazně vychází z kontextu prostředí. Les – hlavní pilíř, ze kterého vychází koncept domu. Tvoří dřevěnou konstrukci představující „les“ a do této konstrukce je umístěna hmota znázorňující obytnou část. Vzniká tak dřevostavba s rámy, které vystupují z hmoty. Tyto rámy představují kmeny stromů, časem se nechají porůst popínavou rostlinou a dům se tak ztotožní se svým okolím. Velkou část fasády poté tvoří dřevěné obložení. Skála – část fasády v blízkosti skalní vyvýšeniny tvoří gabionová předstěna. Vychází tak z hlavní myšlenky kontextu s přírodou a odkazuje na studený, chladný, či trvanlivý povrch skály. Voda – už hlavní průhled k vodní hladině poukazuje na důležitost tohoto prvku. Tento pocit umocňuje větší rámové předsazení než na druhé straně, vykresluje tak vlastnosti vody jako například transparentnost, hloubku a světlo. Širší vztahy: Pozemek o rozloze 2 590 m2 je ohraničen ze západní a severní strany Únětickým potokem, z jihovýchodní strany skalní výběžek částečně zasahující do parcely. Podél severní strany lemují potok stromy, které navazují na les obklopující pozemek z východu. Na pozemku zůstalo vyschlé koryto, to bude upraveno a znovu napuštěno, naváže tak na původní podobu jezírka. Nově zasázené stromy budou lemovat potok z jihozápadní strany, podél jezírka se místo stromů objeví keře. Přístup na pozemek umožňují dva vstupy. Po pěší lávce ze severozápadní strany nebo po mostě ze severní strany. Architektonické řešení: Dům je rozdělen na obytnou část a dvougaráž. Tyto části jsou propojeny jednoduchým zastřešením. Garáž má prostý obdélníkový tvar s plochou střechou. Vjezd do garáže se orientuje na severní stranu směrem k přemostění potoka. Oplechování fasády dvougaráže je provedeno v tmavě šedé barvě. Obytná část je oddělena od garáže a má dvě nadzemní podlaží. Obdélníkový půdorys doplněný o přiléhající terasy respektuje osu východ – západ. Východ a částečně jih fasády tvoří gabionová stěna poukazující na skalní výběžek. Na velké části fasády je použito dřevěné obložení jako symbol lesa. Severní strana je oplechována stejně jako garáž, zavírá se tak k severní straně bez dalšího výhledu, a to z důvodu zchátralého objektu na sousedním pozemku, který nepůsobí dobrým dojmem. Z domu vystupují na každé straně dřevěné rámy, ty odkazují na hlavní koncept domu, vycházet z prostředí pozemku, zde se jedná o prvek lesa, který obklopuje celou parcelu a představuje dřevěnou konstrukci, do níž proniká hmota domu. Na západní straně je prvek rámů prodloužen a zároveň s vykonzolovaným molem nad hladinou jezírka představuje kontext s vodou. Dispoziční řešení: Hmota dvougaráže představuje kromě parkování aut také skladové prostory, či malou dílnu dle potřeby propojenou s garáží. Dále je součástí garáže sklad zahradního nábytku přístupný z venku. Vstup do obytné části vede z venkovní zastřešené terasy. Zádveří umožňuje průhled přes odpočívárnu na zahradu s venkovní terasou a koupacím sudem pro příjemné zchlazení. K zádveří je napojena technická místnost kombinovaná s úklidem. Odpočívárna slouží jako hlavní relaxační prostor pro saunu, nesmí zde chybět ani plně vybavená koupelna, ta může sloužit jako hlavní koupelna pro hosty. Na chodbu spojující zádveří s hlavní obytnou místností jsou napojeny další místnosti včetně schodiště. Celé první podzemní podlaží je zónováno tak, aby převážně jižní část domu sloužila jako obytná a severovýchodní část jako technická. Z hlavní obytné místnosti vycházejí další dva hlavní průhledy na zahradu a vodní prvek s možností relaxace na venkovní terase. Druhé nadzemní podlaží tvoří soukromá část rodiny. Dětské pokoje jsou propojeny hobby místností, kde můžou trávit svůj společný čas. Každá obytná místnost má možnost vstupu na venkovní balkón a dostat se tak do přímého kontaktu s přírodou. Stavební a technické řešení: Základové konstrukce - Předpokládá se vysoká hladina podzemní vody, z tohoto důvodu budou provedeny mikropiloty, poté budou provedeny železobetonové základové pasy pro lepší svázání s mikropilotama, pod železobetonové pasy použijeme betonové podlití. Konstrukce pasů jde do hloubky 1,0 m pod úroveň terénu. V části objektu je provedeno rozšíření základového pasu pro nesení gabionová předstěny a zabránění tak různému sedání. Na základové pasy je aplikován podkladní beton s kari sítí o tloušťce 150 mm a vytváří podkladní desku pro svislou nosnou konstrukci. Dále je aplikována hydroizolace a zároveň ochrana proti radonu. Svislé nosné konstrukce - Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny z KVH profilů, spodním dřevěným prahem o rozměrech 160 x 60 mm uloženém na maltovém lůžku s těsněním a izolací. Dále jsou rozmístěny nosné sloupky o průřezu 60 x 160 mm v osové vzdálenosti 625 mm a uzavřeny dřevěným průvlakem o rozměrech 2 x 160 x 60 mm. Sloupky v ostění velkých otvorů jsou zesílené na průřez 80 x 160 mm. Mezery mezi sloupky jsou vyplněny tepelnou izolací. Z exteriéru směrem do interiéru je použit svislý modřínový obklad s vodorovným laťováním či fasádní plech s deskovým záklopem místo laťování, v části objektu jsou nahrazeny gabionovou předstěnou, dále svislé laťování, difúzní folie a dřevovláknitá izolace. Z vnitřní strany je nosná konstrukce obložena OSB deskami, které rovněž přejímají funkci neprůvzdušné vrstvy, u napojení na stropy a střechy, také i na otvory jako okna a dveře se musí OSB desky doplnit foliemi pro větší těsnost. Nakonec přijde instalační prostor o šířce 60 mm vyplněný tepelnou izolací a zaklopen SDK deskou. Vnitřní nosné stěny tvoří dřevěná rámová konstrukce se sloupky o průřezu 60 x 140 mm v osové vzdálenosti 625 mm s SDK záklopem. V obývacím pokoji je použita akumulační stěna z cihel plných pálených. Po určitých vzdálenostech je sloupek nahrazen větším průřezem 140 x 140 mm pro přenos sil od stojaté střešní stolice navržené ve střeše. Nosnou stěnu garáže tvoří dřevěná rámová konstrukce se sloupky o průřezu 60 x 140 mm se záklopem z OSB desek. Z vnější strany je použit fasádní plech. Kotvení dřevěné nosné konstrukce k podkladní betonové desce je provedeno pomocí segmentových, vysoce únosných nebo sdružených kotev. Vodorovné nosné konstrukce - Nosnou konstrukci tvoří žebrový strop, pláště jsou připojeny z horní strany k stropním žebrům o průřezu 60 x 200 mm v osové vzdálenosti 625 mm navazující na svislou nosnou konstrukci. Největší rozpon stropu je 3,750 m. Podepření stropu tvoří vodorovný průvlak o rozměrech 2 x 160 x 60 mm. Jako podpora je využita celá tloušťka nosné konstrukce vnější stěny. Neprůvzdušná vrstva a parozábrana lemují připojení stropu „beze spár“. Pro připojení se doporučuje folie s proměnným difuzním odporem (parozábrana přizpůsobivá vlhkosti). Pod stropní konstrukcí je zavěšeno ploché vzduchotechnické potrubí schované v podhledu. Na stropní konstrukci je podlaha o celkové tloušťce 80 mm. V hlavní obytné místnosti je ve středu dispozice navržen průvlak navazující na středovou nosnou stěnu, průvlak nese stropní konstrukci a nosnou středovou stěnu nad ním. Nosná konstrukce garáže je tvořena trámovým stropem o rozponu 6,250 m, s dřevěným záklopem. Nad ním je jednoplášťová plochá střecha vyspádovaná dovnitř dispozice. Střecha - Nosnou konstrukci střechy tvoří vaznicový krov s jednoduchou stojatou střešní stolicí. Stojatá stolice je podporována vnitřní nosnou stěnou přenášející silové účinky do základů. Je zachován osový systém krokví jako u svislé nosné konstrukce na vzdálenost 625 mm. Rozpon krovu je 8,1 m a tvoří sedlovou střechu o sklonu 45°. Krokve s průřezem 60 x 240 mm jsou kotveny na vaznice plechovými příchytkami a jsou zavětrovány proti překlopení. Jedná se o systém s mezilehlou izolací a přidanou nadkrokevní dřevovláknitou izolací. Z vnitřní strany je použita parozábrana, z vnější strany pojistná hydroizolace. Krytinu tvoří falcovaný plech navazující barvou a velikostí na fasádní plech použitý na severní fasádě domu. V interiéru je navržen instalační prostor o výšce 30 mm pro vedení elektroinstalací, celý podhled mi vynáší kleštiny. Technické řešení - Dům je vybaven tepelným čerpadlem se systémem země/voda, které se napojuje v technické místnosti na zemní kolektor. Z hlediska skladby obvodového pláště byla podpořena výměna vzduchu pomocí nuceného větrání s rekuperací, vzduchotechnická jednotka je umístěna v komoře pro co nejkratší rozvody po domě.

Pracuji s materiálem OSB

V obvodové konstrukci přejímá funkci neprůvzdušné vrstvy a dále slouží jako staticky účinný plášť. Další použití ve skladbě stropu.

Údaje o soutěžícím

David Skalický

Název školy

ČVUT

Název fakulty

Fakulta stavební

Studijní obor

Architektura a stavitelství

Ročník studia

4. ročník bakalářské

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací