Odborná konference k Nařízení o odlesňování (EUDR)

Odborná konference k Nařízení o odlesňování (EUDR)

Principy Nařízení o dřevu (EUTR) přechází do Nařízení o odlesňování (EUDR), ale nepůjde jen o změnu písmenka v názvu.

O co se jedná

Konference spojená s workshopy se zaměřila na povinnosti organizací spojené s novým Nařízením EP a Rady (EU) 2023/1115 tzv. „Nařízení proti odlesňování a degradaci půd“, které nahrazuje Nařízení o dřevě 995/2010 (EUTR) v plném rozsahu. A to s hlavním důrazem na nové striktní povinnosti v obchodní činnosti, jak potenciálních hospodářských subjektů, tak obchodníků, ale i v působnosti kontrolních orgánů.

Nové Nařízení sice vychází z deset let fungujícího Nařízení o dřevu, ale v mnoha ohledech se liší. Zásadní je také zvýšený rozsah počtu sledovaných komodit. Jedná se o kávu, kakao, hovězí maso, kaučuk, sóju, palmový olej a širší spektrum dřevařských výrobků (například se rozšíření týká knih).

Využíváte-li ve svém procesu výroby alespoň jednu z těchto komodit, čeká vás v příštím roce velké překvapení.

Buďte připraveni!

 

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese info@drevoprozivot.cz.

 

 

Tisková zpráva

Konference k nařízení proti odlesňování otevřela diskuzi o nové evropské legislativě, chystaných změnách i potenciálních rizicích

 

Na odborné konferenci k nařízení proti odlesňování, která se konala 9. listopadu v krásném prostředí nově rekonstruované Jízdárny zámku v Chlumci nad Cidlinou, vystoupili jako hlavní řečníci Tomáš Krejzar (MZe), Jaroslav Kubišta (ÚHÚL), Vojtěch Bašný (Nadace dřevo pro život), Jana Čacká (ÚHÚL), Radim Filák (Eltma) a Martina Bechynská (AK BELO). Nejdůležitějšími tématy setkání bylo vyhodnocení 10 let aplikace Nařízení EU o dřevu a principy a povinnosti nové evropské legislativy „Nařízení EU proti odlesňování ”. Účastníci konference byli seznámeni s hlavními povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení, jako je například vedení systému náležité péče, geolokalizace a podávání prohlášení o náležité péči před uvedením výrobku na trh. Konferenci organizovala Nadace dřevo pro život pro Ministerstvo zemědělství a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

V květnu letošního roku byla přijata ambiciózní evropská legislativa, která se novými povinnostmi dotkne subjektů, které produkují nebo obchodují s komoditami dřevo, hovězí maso, sója, kakao, káva, kaučuk a palma olejná. Na principech tzv. Nařízení o dřevu bylo vystavěno Nařízení o odlesňování. To pohlíží na ochranu světových lesů přes produkci komodit. Ty mnohdy odlesňování nebo degradaci lesa způsobují tím, že pro jejich pěstování nebo výrobu lesní půda ustupuje nebo je znehodnocena.
Rozšiřování zemědělství způsobuje téměř 90 % celosvětového odlesňování, přičemž více než polovina úbytku lesů je způsobena přeměnou lesa na ornou půdu, zatímco na pastvu dobytka připadá téměř 40 % úbytku lesů, jak uvádí jeden z recitálů nařízení.

Konference, která proběhla 9. 11. 2023 v Chlumci nad Cidlinou, představila hlavní principy této nové evropské legislativy. Seznámila přítomné s otázkami náležité péče, která bude představovat pro hospodářské subjekty zásadní povinnost, a to ještě před uvedením samotného produktu na trh. A také vysvětlila nový prvek geolokalizace, tedy určení přesné polohy pozemků, na kterých byla daná komodita vyprodukována. Geolokalizace je klíčovým prvkem systému, na základě kterého se bude posuzovat, zda v souvislosti s výrobou dané komodity nedošlo k odlesnění.

Nyní se bude připravovat každý členský stát nejdříve tím, že do konce roku 2023 rozhodne o příslušném orgánu odpovědného za provádění nařízení. V následujícím roce pak bude nutná masivní informační kampaň, aby se informace o nových povinnostech dostaly ke všem, kterých se budou týkat. Doporučujeme proto subjektům, které produkují, zpracovávají nebo obchodují s komoditami dřevo, hovězí maso, sója, kakao, káva, kaučuk a palma olejná, aby byly aktivní a aby se zajímaly o vývoj aplikace nařízení, zvláště u otázek, které nemají dnes ještě definitivní podobu.

Medailonky přednášejících

Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M.

Expertní poradce Nadace dřevo pro život, který je právníkem a konzultantem se širokým portfoliem zkušeností ze státní i soukromé sféry, díky kterým získal výjimečnou perspektivu při řešení projektů.

  • Advokátní kancelář Deloitte Legal v Praze
  • Ministerstvo zemědělství České republiky
  • Evropská komise • DG CLIMA
  • Ministerstvo zemědělství České republiky – Odbor legislativní a právní
  • Advokátní kancelář Peychlová Jonáková & Partners

Více o Vojtěchovi naleznete v jeho životopise.

Mgr. Martina Bechynská

Advokátka a zakládající společník advokátní kanceláře BE.LO, která se dlouhodobě zaměřuje na korporátní právo, obchodní právo a související regulaci podnikatelského prostředí. Dále se také věnuje komplexnímu právnímu poradenství pro stavební společnosti a architektonická studia.

  • BE.LO advokátní kancelář s.r.o.
  • PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
  • Stáže u Nejvyššího správního soudu, Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Více o Martině naleznete na webových stránkách její advokátní kanceláře.

Ing. Bc. Jana Čacká

Ředitelka pobočky Jablonec nad Nisou Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se zkušeností z působení ve státní správě lesů na okresním a poté krajském úřadu Libereckého kraje.

Od roku 2013 garantuje v rámci ÚHÚL problematiku Nařízení o dřevu.

V této oblasti se podílela například na TREE workshopu pořádaném v Praze 2016 přípravou odborných exkursí a také celou řadou seminářů s právní i odbornou lesnickou tématikou.

Ing. Jan Ďoubal

Vedoucí oddělení GIS na pobočce Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Stará Boleslav.

Od roku 2013 je členem pracovní skupiny v rámci ÚHÚL řešící problematiku Nařízení o dřevu.

V rámci činností Nařízení o dřevu zajišťuje mezinárodní aktivity a spolupráci s Evropskou komisí, příslušnými orgány členských států a také dalšími organizacemi v rámci vymáhání práva v oblasti lesnictví a životního prostředí (Interpol, Europol).

V rámci Českého předsednictví EU se podílel na jednáních k EUDR.

V současné době řeší ve spolupráci s MZE problematiku implementace EUDR a to včetně fungování informačního systému Register a otázky geolokalizace.

Ing. Radim Filák

Je tajemníkem dobrovolného sdružení podnikatelů v oblasti výroby pneumatik v České republice a na Slovensku. Zastupuje Evropskou asociaci výrobců pneumatik v Evropské unii-ETRMA.

Je odborníkem přes produkci kaučuku a také pneumatik. Zakladatel a jednatel neziskové společnosti Elt Management Company, která od roku 2016 usiluje o zkvalitnění a zefektivnění zpětného sběru pneumatik a jejich ekologické recyklace v České republice a na Slovensku.

V současné době patří k nejvýznamnějším odborníkům na sběr a ekologické zpracování odpadových pneumatik v Evropě. Je také členem několika asociací věnujícím se odpadovému hospodářství a ochraně životního prostředí.

Ing. Tereza Toulová

Projektantka Ústavu pro hospodářkou úpravu lesů. Vedoucí EUTR na pobočce v Brně.

Od roku 2022 se věnuje Nařízení o dřevu na mezinárodní úrovni. Aktivně se účastní expertních jednání EUTR a platformy pro ochranu a obnovu světových lesů se zaměřením na odlesňování.

V rámci českého prezidenství v Radě Evropské unie byla členkou pracovní skupiny při jednáních o nařízení proti odlesňování.

UMĚLI BYSTE ODPOVĚDĚT NA TYTO TŘI OTÁZKY, které jsme položili vybraným odborníkům, které toto Nařízení bude ovlivňovat?

1. Znáte Nařízení o odlesňování, tedy Nařízení EP a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023 proti odlesňování (EUDR)? Víte, čeho se týká?

2. Máte představu, jak mohou nové povinnosti plynoucí z Nařízení EP a Rady (EU) 2023/1115 administrativně i finančně ovlivnit činnost hospodářských subjektů a obchodníků, ale také i příslušných orgánů?

3. Jste na aplikaci tohoto nařízení připraveni? Z jakých informačních zdrojů čerpáte informace o nových povinnostech pro vaši organizaci? Co byste ocenili pro vaši lepší informovanost?

Konferenci organizuje:

Pod záštitou:

 

Pořadatelé: